(Video) Mẹ gà và đàn con

Mới ngày nào mẹ gà còn chễm chệ nằm canh nhà hôm nay đã xuống được bầy con 7 đứa rồi. Người nông dân vội vã cho mẹ con chị ấy vô chuồng để tránh tai mắt của bọn mèo và cũng để mấy đứa nhỏ cứng cáp hơn trước khi hoà vào cuộc chiến sinh tồn ngoài tự nhiên :”)